• +1 780-436-5367
  • cise@ciseedmonton.com

Past Executive Committees

Executive Committee
Year 2020-2021
Mrinal Mandal
Mrinal Mandal
President
Dhirubhai Ladwa
Dhirubhai Ladwa
VP–1 (Admin)
Gunjan Sharma
Gunjan Sharma
VP–2 (Program)
Bindu Kannan
Bindu Kannan
General Secretary
Ashok Sharma
Ashok Sharma
Joint Serectary
Rama Airi
Rama Airi
Treasurer
Amar Bhasin
Amar Bhasin
Assistant Treasurer
Chander Seikhar
Chander Seikhar
Past President
Madan Prasad
Madan Prasad
Auditor-1
Dhaval Patel
Dhaval Patel
Auditor-2